شماره تماس فروشگاه: ۰۲۱۷۷۶۷۸۵۷۲ -۰۲۱۷۷۶۷۸۲۱۹

واحد فروش : ۰۹۱۲۴۳۳۸۸۷۴

خدمات اجرائی ، مهندسی ، مشاوره :۰۹۱۲۶۱۴۴۷۸۹

حساب کاربری من

کنترل گستر | فتوسل رله مشعل | تعمیر مشعل و دیگ | فشار شکن تله بخار

خوردگی و عوامل مخرب در اجزای دیگ بخار

در هر جایی كه از فلزات استفاده شود خوردگی امـری اجتنـاب ناپـذیر خواهـد بـود. خـوردگی در دیگهای بخار دارای شاخصهای بالایی از نظر هزینه است. با این وجود عدم خوردگی ناممكن است . لكن با انتخاب مواد مناسب، طراحی اصولی و نیز بكارگیری روشهای صحیح بهره برداری مـی تـوان از هزینه های فوق العاده آن كاست. از آنجائیكه دیگ بخار تحت دما و فشار بالا كار می كند لذا مسئله فرسودگی در تمام اجـزاء جـوش خورده و اتصالات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. نمونه گیری در فواصل منظم از آب یا بخار و بازرسی متناوب تجهیزات در مواقعی كه دیگ بخار بدلیلی كار نمـی كنـد نیـز از تخریبهـای غیـره منتظره جلوگیری می نماید.

درمیان عوامل فرسایشی خوردگی مسئله ای است كه بیشتر جلب توجه كـرده و بـه دو بخـش زیـر تقسیم می شود:

1 . قسمتهایی كه تحت تأثیر گاز احتراقی قرار دارند

در دیگهای بخار خوردگی مواد فولادی در فضای گازهای احتراقـی شـدید بـوده و بـا افـزایش دمـا تشدید می شود موادی كه شامل Cr هستند بویژه فولادهای زنگ نزن كـه بـیش از % 12 كُـرم دارنـد بطور قابل ملاحظه ای در مقابل خوردگی مقاومت نشان می دهند. محیطهای توأم با مواد خورنده در دمای بالا باعث خوردگی بیشتری شده كه معمولاً به آن خوردگی در دمای بالا گفته . می شود از بارزترین محیط خورنده در دمای بالا محیطی است كـه شـامل وانـادیم بـوده و خـوردگی توسـط خاكستر سوخت كه شامل اكسید وانادیم است ایجاد می گردد. در دیگهای بخاری با سـوخت نفـت (fuel Oil(، سولفات سدیم با پنتواكسایدوانادیم، در حین احتراق تركیب شده و تشكیل یك پوشـش با ویژگی خوردگی بالا و مذابی شكل بـه نـام Slag بـر روی سـطوح تحـت گـاز Heater Super Reheater را می نماید. Slag ذوب شده تمایل به حل نمودن هر نوع فولاد تحت تماس داشته و در نتیجه منجر به ضعف در ساختار لوله ها می گردد. اما همچنانكه ذكر شـد بـالا بـودن كـرم در آلیـاژ معمولاً بیشترین مقاومت و مصونیت را ایجاد خواهد نمود گرچه این پدیده در فولادهای زنـگ نـزن به صورت خوردگی موضعی معمول بوده كه بایستی بدان توجه نمود.

. .2 بخشهایی كه در تماس با سیال داخلی هستند.

در دیگهای بخار این نوع تخریب در خلال خاموش سازی رخ داده و اغلب مرتبط به خوردگی نقطه شبنم است و حتی ملاحظه گردیده كه در شرایط بحرانی این خوردگی در فـولاد بـه میـزان “0.5 در سال نفوذ نموده اسـت. خـوردگی مـذكور معمـولاً در قـسمتهای Economizer، end Cold) ناحیـه ورودی هوا و خروجی گاز) مربوط به heater Air، نـواحی بازیـاب حرارتـی و نیـز در لولـه هـای دیگ بخار support Self مشهود است، این نوع خوردگی موقعی رخ می دهد كه گازهای حاصل از دمایی سوخت به زیر نقطه شبنم رسیده و بخار آب به شكل تقطیر بر روی سطوح ایجـاد مـی شـود. بدیهی است كه این نوع تخریب با حضور محصولات سولفوری (3SO or 2SO (تسریع می گـردد و با وجود رطوبت منجر به اسید سولفوریك خواهد شد، بنابراین بالاترین مقدار سولفور در سوخت و كمترین دما در گاز خروجی بیشترین خوردگی را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده است كه اگـر دمای آب تغذیه به Economizer بالاتر از حداقل میزان دمای معین نگهداشته شود مقدار خـوردگی را می توان به حد مجاز ایمنی كاهش داد . همچنین این پدیده در نـواحی لولـه هـای دیگهـای بخـار صنعتی و Package بویژه در نواحی كه از مواد ریختگی كه به لحاظ آب بندی استفاده گردیده (مواد دیر گداز) مشهود است این مسئله در خلال توقف دیگهای بخار و با توجه به حضور خاكستر جمـع شده و جذب رطوبت اتمسفر رخ می دهد. می توان با بكـارگیری مـوارد زیـر از خـوردگی مـذكور جلوگیری كرد: .1 پاك سازی سریع خاكستر و دوده و دیگر محصولات احتراقی بعد از خاموش سازی از لوله هـا و سطحی كه با گاز . در تماس است .2 شستشوی این سطوح بطور كامل با آب به منظور حل نمودن، رقیق ساختن و از بین بـردن بـاقی مانده تركیبات گوگرد و خشك سازی بعد از این شستشو توسط دمیدن هوا در دیگ بخار. .3 تمام سطوح پاك شده بایستی توسط روغن و یا نفت با غلظت مناسـب بـه منظـور جلـوگیری از گرد و غبار پوشش داده شوند. .4 قرار دادن آهك زنده lime Unslaked در كوره در حین خارج سازی دیگ بخار از سـرویس بـه منظور جذب رطوبت داخل دیگ بخار در ضمن باید آهك هنگامیكـه بـشكل خمیـری در مـی آیـد تعویض گردد 5  سوخت موجود باید از نظر محتوی گوگردی ارزیابی گردد و چنانچه از گوگرد بالایی برخـوردار است به سوختی با گوگرد پایین تبدیل شود و با كامـل سـازی احتـراق میـزان دوده (soot (كـاهش خواهد ای فت. .6 طراحی مناسب با در نظر گرفتن مـسیر پـس خـور (line Bypass (و یـا سیـستم سیركولاسـیون مجــدد، اســتفاده از Heater air Steam كــافی بــه منظــور ورود هــوا بــا دمــای مــساعد بــه Heater Air Gas و نیز انتخاب صحیح مواد.

محصولات کنترل گستر

مشاهده همه
درییچه بازدید دیگ بخار
افزودن به لیست علاقه مندی
افزودن به لیست علاقه مندی
مقایسه کنید

درییچه بازدید دیگ بخار

استعلام بگیرید
موجود
سوپاپ اطمینان دوقلو اشتعال اراک 1/2 1
افزودن به لیست علاقه مندی
افزودن به لیست علاقه مندی
مقایسه کنید
ایربگ سوئیچ شیشه ایی زیگما
افزودن به لیست علاقه مندی
افزودن به لیست علاقه مندی
مقایسه کنید

ایربگ سوئیچ شیشه ایی زیگما

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
شیر اطمینان هایسک اهرمی سایز 2
افزودن به لیست علاقه مندی
افزودن به لیست علاقه مندی
مقایسه کنید

شیر اطمینان هایسک اهرمی سایز 2

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود

صفحه آپارات کنترل گستر

برای مشاهده صفحه آپارات کنترل گستر کلیک کنید!

آپارات کنترل گستر
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسه
 • رتبه بندی
 • قیمت
 • موجودی
 • دسترس
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • وزن
 • ابعاد
 • اطلاعات تکمیلی
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه کنید